Leiden
Stadsnieuws
Algemeen
Nieuw parkeerbeleid: inspraak gestart
Iedereen die in Leiden met auto- of fietsparkeren te maken heeft, kan reageren op het nieuwe parkeerbeleid: de Parkeervisie en de Beleidsregels Parkeernomen. Kern van het nieuwe beleid is hoe parkeren van de auto en de fiets kan bijdragen aan een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare stad. De inspraak loopt tot en met donderdag 12 maart. 

Schoon vervoer krijgt voorrang
Het nieuwe parkeerbeleid sluit aan bij de toekomstvisie voor de hele stad, de Omgevingsvisie, en het vernieuwde mobiliteitsbeleid. Uitgangspunt is dat schone vervoersvormen – zoals fiets en voetganger - ruim baan krijgen maar de stad ook bereikbaar moet blijven voor de auto. Parkeren in de 21ste eeuw vraagt om keuzes. De ruimte in onze stad is schaars en bovendien nodig voor meer woningen, maatregelen om weersextremen op te vangen, ruimte voor recreatie en bedrijvigheid voor een gezond economisch klimaat. De nieuwe plannen worden in hoofdlijnen toegelicht in de special in de Stadskrant, hier digitaal na te lezen. 

Visiepunten en leefgebieden
Meer en betere fietsparkeergelegenheid, minder autoparkeren op straat en meer op afstand, dubbel gebruik van parkeergarages: het zijn een aantal concrete maatregelen uit de nieuwe Parkeervisie. Aan de hand van zes visiepunten voor de auto en acht visiepunten voor de fiets worden de ambities voor parkeren geschetst. Deze visiepunten zijn vertaald naar concrete beleidsmaatregelen; voor de auto per leefgebied in de stad, voor de fiets verdeeld over centrum plus station enerzijds en de rest van de stad anderzijds. De concrete maatregelen worden de komende jaren in stappen ingevoerd. 

Flexibiliteit in parkeernormen
Ook de parkeernormen en bijbehorende beleidsregels zijn vernieuwd. Deze worden toegepast om te bepalen hoeveel nieuwe parkeerplekken nodig zijn bij nieuwbouw of als een bestaand gebouw een nieuwe functie krijgt. Nieuw is het toevoegen van fietsparkeernormen inclusief kwaliteitseisen, en meer flexibiliteit in het toepassen van de autoparkeernormen. Hiermee zijn broodnodige bouwprojecten makkelijker realiseerbaar zonder dat de omgeving te maken krijgt met extra parkeerdruk. Meer en betere fietsparkeerplekken stimuleren bovendien de keuze voor schoon vervoer.  

Reactie geven en informatieavond voor vragen
Eerder hebben vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en instellingen meegedacht met de parkeerplannen. Nu krijgt de rest van de stad de mogelijkheid om te reageren op het nieuwe parkeerbeleid. Op www.leiden.nl/inspraak zijn de stukken te vinden. Een papieren versie van de Parkeervisie en de Beleidsregels Parkeernormen ligt ter inzage op het Stadskantoor.

Op maandagavond 17 februari is een inloopavond in het Stadskantoor, het nieuwe gebouw van de gemeente Leiden vlak achter Leiden Centraal Station. Hier kunt u tussen 17.30 en 20.30 uur terecht met vragen en ook een reactie achterlaten. Inspraakreacties kunnen worden ingeleverd tot en met donderdag 12 maart.
 
 
 
Facebook   Twitter   Instagram   Linkedin